Gedragregels

De zwemsport is leuk en dat willen we graag zo houden!


Maar soms gebeuren er dingen waardoor we minder plezier hebben. Ongewenst gedrag in de sport komt vaker voor dan men denkt. Bijvoorbeeld als sporters schelden tegen tegenstanders of scheidsrechters, als spelregels niet worden nageleefd, bij fysiek ruw spel, (online) pesten, of door schreeuwende ouders langs de badrand, maar ook seksuele intimidatie. We zien dat – helaas- ook in zwembaden voorbij komen.

Voorkomen is beter dan genezen, daarom is het belangrijk om seksuele intimidatie binnen onze vereniging bespreekbaar te maken en beleid te voeren tegen grensoverschrijdend gedrag.

Bij Reddingsbrigade Moby Dick ’72 vinden we het belangrijk dat iedereen plezier beleeft aan zijn/haar vereniging. Wij streven naar een zwemklimaat, waarin iedereen respectvol met elkaar omgaat, zich houdt aan de regels, zich inzet om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en vooral veel plezier maakt samen.

NOC*NSF heeft hiervoor gedragsregels opgesteld. Wij zullen deze zoveel mogelijk hanteren en gebruiken als richtlijn voor correct gedrag van onze vrijwilligers. Deze luiden als volgt:

 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 • De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen

Naast de gedragsregels van NOS*NSF ondersteunen wij ook ook de nieuwe campagne die door de KNZB, (zwem)verenigingen, zwemscholen en zwembaden is gelanceerd. Zij maken zich samen sterk voor een sportief en veilig zwemklimaat. Het is onze ambitie om een blauwe golf te creëren, waarbij iedereen elkaar aansteekt om op een positieve manier met elkaar, met de sport en met de faciliteiten om te gaan. Code Blauw staat voor: respect, sportiviteit, veiligheid en plezier!

Tegenwoordig hoor je steeds meer over grensoverschrijdend gedrag. Moby Dick'72 volgt hierin de richtlijnen en procedures die door Reddingsbrigades Nederland zijn opgesteld. Binnen Moby Dick '72 zijn 2 vertrouwenscontactpersonen binnen het bestuur aangesteld. Kijk bij bestuur wie dit zijn.


Het bestuur van Redingsbrigade Moby Dick ‘72